Rahiyacho Ati Kache Bhabi Dure Bahu Dure

Rahiyacho ati kache bhabi dure bahu dure
Supta hiya mor jage taba banshi sure
Tumi nai bale jara chale shudhu nija prane
Sanpi jena hiya mor tomari jaya gane