Ami Kothai Ami Kothai Eki

Ami kothai ami kothai eki
Amai jena tomar hiyai dekhi
Kothai andhar kothai alo
Kothai manda kothai bhalo
Sab je halo hai ekakar
He aparup he nirakar