Ami Ankina Manasa Chabi

Ami ankina manasa chabi
Bhabina amare kabi
Shiber jatai kabhu
Nahi heri jahnabi
Khama karo more prabhu
Homer anale karina pradan habi