Tomai Ami Khahite Chahi Khahite Sathar

Tomai ami khahite chahi khahite
Santar kati puta premer nadite
Bhalo lage tyager nishan khahite