Ashar Duar Khulbo Aji Ashar Trishar

Ashar duar khulbo aji ashar
Trishar shikha jagbe aji trishar
Kripar brishthi nambe aji kripar