Kahar Sathe Balbo Katha Kahar Sathe

Kahar sathe balbo katha kahar sathe balbona
Kahar dake sara dibo kahar dake dibona
Kahar prane basbo bhalo kahar prane basbona