Ambika Ambika Ambika Jwalao Dharai Turiyer Aspriha

Ambika ambika ambika ambika
Jwalao dharai turiyer aspriha shikha
Martyer hiya swarger ankhi
Ushashir dak preyasir rakhi
Janani swapani janani sharani sulipika
Puta preranar puta eshanar sugayika