Kailash.. Paramer Sneha Sudha Abinash

Kailash kailash kailash
Paramer sneha sudha abinash
Sarbatra sarbakkhan atmahuti
Ei taba jibaner anubhuti