Samragyi.. Hiya Taba Pita Jyoti Anuragi

Samragyi samragyi samragyi
Hiya taba pita jyoti anuragi
Mokshagun antara shatadal
Asimer gandhar parimal