Dekhi Jena Sabar Chokhe Tomar Dyuti

Dekhi jena sabar chokhe
Tomar dyuti ankhi
Sabai mile puta chitte
Tomai jena daki