Kiter Prane Tomai Heri Kari Namaskar

Kiter prane tomai heri kari namaskar
Tumi amar prane je pran ami je tomar