Kothai Maran Kothai Maran Atma Maran

Kothai maran kothai maran
Atma maran karena baran
Maran shudhu kathar chhalan
Atma chhare deha abaran