Ke Bale Karuna Name Akaran Na Karile

Ke bale karuna name akaran
Na karile tar sarta puran
Karunar habe akal maran
Byartha haibe sakal sadhan