Jato Din Jai Kaj Bere Jai Kajer Anta Nai

Jato din jai kaj bere jai
Kajer anta nai
Shanti sagare britha ami hai
Santar katite chai