Khama Karo More Ogo Kripamoy

Khama karo more ogo kripamoy
Shesh aparadh mor
Rahibena ar parane amar
Dainya jatana ghor
Chira sudhamoy bhakti plabane
Bhasaye amar prane
Antara pakhi jagibe abar
Tomar bijoy gane