Dyuloke Jekhane Gyane O Karme

Dyuloke jekhane gyane o karme
Tumi ami ekakar
Chetana amar uthuk sethai
Jachi ami barebar
Abhed gyaner punya aloke
Heriya tomai nayan bari
Abahan kare anibo dharai
Narayane mor baran kari