Dure Dure Ati Dure

Dure dure ati dure
Kache ati kache
Nitya tomar nupur dhani baje
Harai kena apan swarup laje
Ar kato kal baki
Amar hate bandhbe kabe
Tomar prema rakhi