Banshi Tomar Nahi Baje

Banshi tomar nahi baje
Amar ushar hiya majhe
Hasi tomar nahi raje
Amar ushar hiya majhe
Tabu daki bhore sanje
Amar ushar hiya majhe
Na ashile morbo laje
Amar ushar hiya majhe