Pranami Charane Janaka Janani

Pranami charane janaka janani
Jugala murati karunar
Ki achhe moder tomader paye
Diba je ajike upahar
Kata dhani mani kata asharan
Dasha dishi hate kariche smaran
Tomader oi ratul charane
Pranamiya barebar