Shubhra Akash Shubhra Batas

Shubhra akash shubhra batas
Shanta dharar pran
Ami shudhu eka hriday jahar
Niyata bhramyaman