Diner Sheshe Rater Sheshe

Diner sheshe rater sheshe
Tomar pete dekha
Jatri ami nitya chali
Ashar deshe eka
Swapan kusum phutbe jani
Madhur hasi hese