Basana Hase Basana Kande

Basana hase basana kande
Basana base bhalo
Usha debir mridu hasi
Gahan timir kalo
Akuti uthe akash pane
Basana prane hani
Basana moha ek nimeshe
Churna habe jani