Tomar Ashish Mala Amai Karbe Ala

Tomar ashish mala amai karbe ala
Amar jatra path
Bijay manorath
Sindhu prane bindu asha
Na hoi jani britha
Tumi amar ankhir tara
Dukhi praner mita
Tumi amar abhay barabhay
Tumi amar hiyar parichay