Mago Ami Sarba Hara

Mago ami sarba hara
Kothai tomar ashish dhara
Jiban maru patha hara
Chaudike mor moha-kara
Nahi heri hiya tara
Habe ki hai amir sara