Anale Anile Anute Renute

Anale anile anute renute
Nehari tomar chhabi
Taba dhyana rup ogo aparup
Ankiyachhe kato kabi
Anusari sei mahajan path
Lekhani niyechhi hate
Ganthibo baliya ei katha har
Ajike madhura prate
Jaya jaya jaya parameshwara
Jagat gurur jay
E mantra japi karibo amara
Bishwa atma jay