Jara Maran Dukkha Abhab

Jara maran dukkha abhab
Thakbena ar thakbena
Hingsa irsha thakbena ar
Kabhu keha kandbena
Atmagyaner parash pathar
Karbe sona sakal pran
Andhakarer rajye habe
Swarga rajya prathishthan