Bhul Kare Ma Na Hoi Ami

Bhul kare ma na hoi ami
Jaini tomar kachhe
Tumi kena dharani e hat
Chhutechhile amar lagi
Paliye gechhi karechhi utpat
Na hoi ami tomar dake
Asini ma phire
Tai bujhi ma bhasiye dibe
Akul sagar nire