Dusahasi Pather Mita

Dusahasi pather mita
Jhanjha chira sathi
Dake amai khelar lagi
Dake andhar rati
Taita chali tomai chere
Dure bahudure
Rakho bendhe amai prabhu
Tomar hiya pure