Chetana Amar Bedana

Chetana amar bedana
Bedana amar eshana
Eshana amar oishi karuna
Ami mor bidhatar bandana
Chetana amar bidhatar jaya nishan
Agyanatar rupantarer kripan