Mago Juddhe Jabo Balo Jadi Marbo Asur Raj

Mago mago mago
Juddhe jabo balo jadi marbo asur raj
Tomar sathe theke mago karbo tomar kaj
Balo jadi hate pari sabar sera lok
Tribhuvane thakbena ar jara mruttyu shok