Mane Prane Dehe Simar Bandhan

Mane prane dehe simar bandhan niyata amare dahe
Ami simahin asimer srote chalechi satata bahe
Mukti amar niyata sange shakti amar nai
Jibane amar tomar bijoy kebali niyata chai