Nadi Chale Jai

Nadi chale jai
Sagarer pane
Na jani kena je
Paraner tane
Patanga ase jyotir sakashe
Karite jibana dan
Temani amar kareche paran
Asimer abhijan