Sakaler Sheshe Asibo (1)

Sakaler sheshe asibo
Sakalere bhalo basibo
Dharanir mato kariya jatan
Sabare bakkhe rakhibo