Satya Amar Pran

Satya amar pran satya amar dhyan
Niyata kebal jena kari shudhu
Satyer sandhan satyer nai shesh
Satyer par satya rayeche asim nirbishesh