Sundara Karo Madhumoy Karo

Sundara karo madhumoy karo akkhoy karo jiban
Eso sundara eso madhumoy sri charane dao sharan