Simar Majhare Parina Rakhite Dhari

Simar majhare
Parina rakhite dhari
Asim amare
Niyechi baran kari
Nai ar bhasha
Nai kona asha
Nai kona smriti rekha
Parama shunye
Aneka punye
Peyechi amar dekha