Simar Majhare Akash Pratim

Simar majhare akash pratim
Asim apar parabar
Ache taladesh naha go ashesh
Taranga sama durbar
Bahire amar katai lahari
Antare ami sthir
Ami parabar asim apar
Chira bidrohi bir