Sundara Shib Mrinmoya Jib

Sundara shib
Mrinmoya jib
Kare toma abahan
Shraddha bhakti
Amita shakti
Antare karo anayan