Sundare Basi Bhalo

Sundare basi bhalo
Sundaratama antare mamo sundare dip jwalo
Sundar aj akash batas sundar mana pran
Jibane marane mileche amar sundar sandhan