Swapane Asiya Madhur Hasiya

Swapane asiya madhur hasiya
Jeyona swapane chali
Bikashita hao purna kariya
E jibane pale pale