Bachan Maner Atite

Bachan maner atite
Nitya jyotir nadite
Dubiche chitta mor
Khule geche aj sahasra ankhi
Ruddha jatek dor