Chetana Amar Akashe Batase

Chetana amar akashe batase
Mukta sakal bandhan
Ami nai ar ache shudhu ek
Shashwata prema spandan
Nikhil bhuban amar apan
Amar nijer deha
Bahire amar keha nai ar
Par nahe aj keha

Translation

My consciousness flows
In the sky and in the air.
All my bondage-life has
Achieved liberation.
There is nobody except love,
Eternal love vibration.
The outer world is mine.
My body in the outer world no stranger,
It is all my oneness-song.