Chetana Amar Akashe Batase

Chetana amar akashe batase
Mukta sakal bandhan
Ami nai ar ache shudhu ek
Shashwata prema spandan
Nikhil bhuban amar apan
Amar nijer deha
Bahire amar keha nai ar
Par nahe aj keha