Karo Sundaro Karo Nirmala

Karo sundaro
Karo nirmala
Bishwas hok chira achapal
Sundara chira sundara
Kari nirbhar charane tomar
Bikashita karo antara