Ke Jai Ke Jai Charana Parashe (1)

Ke jai ke jai
Charana parashe phutaye kamal
Alokito kare antaratal
Kare sathe sathe dubite gabhire
Ingite bale ai