Mahima Tomar Ke Bujite Pare Tumi Maha

Mahima tomar ke bujite pare
Tumi maha dyuti dharar andhare
Ogo mahiyan ogo gariyan
Shudhu kripa sudha tomar saman

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000