Supreme.. Guru Brahma Guru Vishnu

Supreme Supreme Supreme
Guru Brahma Guru Vishnu
Guru deva Maheshwara
Gurureva param Brahma
Tasmai sri gurabe namah

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000