Priyatam Ase Bahiya Bahiya Ajike Sonar

Priyatam ase bahiya bahiya
Ajike sonar tari
Alor banshari niteche amar
Trishita paran hari

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000