Priyatam Ase Bahiya Bahiya Ajike Sonar

Priyatam ase bahiya bahiya
Ajike sonar tari
Alor banshari niteche amar
Trishita paran hari