Kata Gan Ami Geyechi Dharai

Kata gan ami geyechhi dharai kata gan ajo baki
Bhitare bahire sangit majhe amare khunjiya thaki
Gabhir byethai kande hiya mor swaruper dekha nai
Subishal ei bhaba parabare ami je bhasiya jai

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000