Jader Katha Bhebe Mari Tara Ki Hai Bhabe

Jader katha bhebe mari tara ki hai bhabe kabhu
Amar katha amar byatha balo amai balo prabhu