Akarane Tomar Hiyai Aghat Kari Nirmam

Akarane tomar hiyai aghat kari nirmam
Tabu amai buke tana dharar pita manorama